Contact!

Privacy Policy

Wij zijn uw duurzame recycling partner

Privacyverklaring Peute Recycling

======================== English version bellow ========================

Peute Recycling respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en transparante wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze website en/of diensten en is bedoeld om u te informeren voor welke doelen we uw persoonsgegevens gebruiken en hoe wij daarmee omgaan.

Doelen

Wij gebruiken uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres in het kader van dienstverlening om de opdrachten en diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om in dat kader contact met u op te kunnen nemen.

Doorgifte

Peute Recycling zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, opdracht of dienstverlening, wanneer een wettelijke plicht bestaat om deze gegevens ter beschikking te stellen of wanneer daarvoor uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming aanwezig is.

Bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Verder maken we gebruik van toegangsbeveiliging en antivirussoftware en geven we slechts de noodzakelijke medewerkers en partijen die aan geheimhouding zijn gebonden toegang tot uw persoonsgegevens.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, tenzij zich omstandigheden voordoen die het rechtvaardigen de gegevens voor een langere periode te bewaren.

Verzoek tot uitoefenen rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent meer rechten toe aan de betrokkene. U heeft het recht op inzage, correctie, gegevensoverdraagbaarheid en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken. U kunt een schriftelijk verzoek tot ons richten, waarbij we u vragen een deels afgeschermd identiteitsbewijs mee te sturen. Scherm in ieder geval uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN af.

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Verder willen we u erop wijzen dat u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens kunt richten via de website van de Autoriteit.

Privacy statement Peute Recycling

Peute Recycling respects the privacy of all users of its website and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We process your personal data in a careful and transparent manner, in accordance with the General Data Protection Regulation. This privacy statement applies when you use our website and / or services and is intended to inform you for what purposes we use your personal data and how we deal with them.

Goals

We will use your name, address, telephone number and e-mail address to ensue to contact you about our services.

Transfer

Peute Recycling will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in the execution of your order or service, when there is a legal obligation to make this information available or when express permission is present.

Retention periods and security measures

We have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data as well as possible against loss and unlawful use. Furthermore, we use access security and antivirus software. Only the necessary employees and parties that are bound to confidentiality get access to your personal data.

We keep your personal data as long as is necessary to comply with our legal obligations, unless circumstances arise that justify keeping the data for a longer period.

Request for exercising rights

The General Data Protection Regulation grants more rights to the data subject. You have the right to inspect, correct, transfer data and delete your personal data. You also have the right to withdraw any consent for data processing. You can submit a written request to us, whereby we ask you to send a partially protected identity card. In any case, block your passport photo, the digits at the bottom of the passport, passport number and social security number.

We respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks. We would also like to point out that you can address complaints about the processing of your personal data to the Dutch Data Protection Authority via the website of the Authority.

Start working on a better tomorrow Contact us now

Neem contact met ons opContact

Volg ons